Шаблоны и темы вордпресс на wordpress-zone.ru

Про інcтитут

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ЗУНУ – віддалений структурний підрозділ Західноукраїнського національного університету, здійснює підготовку бакалаврів, магістрів відповідно до ліцензії серії АЕ № 636470 від 10.06.2015 р.

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу був створений з метою покращення навчально-виховного процесу, наближення його до місць проживання студентів у відповідності з Постановою Сенату Академії (протокол від 28.12.1994р. №1) та наказу ректора Тернопільської академії народного господарства «Про створення Чортківської філії ТАНГ» (наказ від 30.01.1995 р. №14).

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2001 р. № 463 Чортківську філію Тернопільської академії народного господарства з 1 вересня цього ж року було реорганізовано у Чортківський інститут підприємства та бізнесу Тернопільської академії народного господарства без права юридичної особи.

У 2005 році Чортківський інститут підприємства та бізнесу Тернопільської академії народного господарства перейменовано у Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського державного економічного університету, а згодом у 2006 р. – у Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

Відповідно до рішення Вченої ради Тернопільського національного економічного університету (протокол від 30 жовтня 2013 р. №2) Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету з 1 листопада цього ж року було перейменовано у Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

25 серпня 2020 року відповідно до наказу МОН України ТНЕУ перейменовано на Західноукраїнський національний університет і надано статус класичного закладу вищої освіти.

Директором ЧННІПБ ТНЕУ від дня його заснування і до 2013 р. був к.п.н., доц., академік Академії економічних наук України Дем’янчук Степан Петрович.

З листопада 2013 р. по квітень 2015 р. обов’язки директора ЧННІПБ виконував к.е.н. Буратинський Віталій Володимирович.

З квітня 2015 р. по січень 2017 р. обов’язки директора ЧННІПБ виконував к.ю.н., доцент Возьний Володимир Іванович.

З січня 2017 року обов’язки директора ЧННІПБ виконує к.е.н., доцент Кульчицька Надія Євстахіївна.

На сьогодні Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу є вищим закладом освіти сучасного типу, діяльність якого спрямована на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за державними замовленнями та договірними зобов’язаннями із спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік та оподаткування», «Психологія», «Професійна освіта».

Загальна навчальна площа будівель Інституту становить 13696,2 кв. м. До інфраструктури інституту належить: навчальний корпус загальною площею 9521,6 кв. м., студентський гуртожиток, бібліотека, читальний зал та спортивний комплекс «Економіст» (загальною площею 2400 кв. м.).

Діяльність ЧННІПБ ЗУНУ здійснюється відповідно до законодавчих та нормативних документів відповідно до стандартів вищої школи.

Основними напрямками діяльності інституту є:
• підготовка спеціалістів з вищою освітою;
• виконання державних освітніх програм;
• організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень;
• підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;
• задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, для успадкування та розвитку національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови;
• формування патріотичної, соціально зрілої творчої особистості, виховання у студентів громадянської позиції, високих етичних норм, власної гідності;
• підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Університету та зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами нашої держави.

Навчальний процес ведеться у тісному зв’язку з науковими дослідженнями та практикою. У розпорядженні студентів сучасна комп’ютерна лабораторія, доступ до мережі internet, бібліотека, яка постійно поновлюється сучасною економічною літературою та періодикою.

У ЧННІПБ створено усі умови для навчання та розвитку студентської молоді. У вузі діють спортивні секції з міні-футболу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу тощо. Спортивний комплекс на тисячу місць дозволяє знайти кожному студенту майданчик для свого фізичного розвитку, формування здорової нації, гарту олімпійського резерву.

Випускники інституту успішно працюють керівниками промислових підприємств, головними бухгалтерами, головними державними податковими інспекторами, консультантами, аудиторами, економістами, значна кількість наших випускників державні службовці науковці та підприємці.

Кульчицька Надія Євстахіївна

ооо
директор Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу ЗУНУ

 

 

 кандидат економічних наук, доцент

Телефон: (03552) 2-08-49
Телефон: (03552) 2-13-97
E-mail:n.kulchytska@wunu.edu.ua

У 1994 році закінчила Львівський фінансовий коледж за спеціальністю “фінанси та кредит”, а в 1997 році отримала диплом з відзнакою про вищу освіту Тернопільської академії народного господарства інституту фінансів за спеціальністю “Фінанси та кредит”.
Науково-педагогічний стаж у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу становить 22 роки.
Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію за темою “Фіскальна політика України на регіональному рівні” захистила 23 квітня 2004 року на спеціалізованій вченій раді ТАНГ, номер диплому ДК № 025498 від 13 жовтня 2004 р. за спеціальністю 08.04.01 “Фінанси грошовий обіг і кредит”. У 2007 році отримала вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 017716 від 21 червня 2007 року)
Кульчицька Надія Євстахівна опублікувала понад 70 науково-методичних праць, з них публікації у міжнародних та провідних фахових виданнях.

Публікації:
1. Кульчицька Н.Є. Умови децентралізації та організаційно-правові форми стійкого розвитку регіонів України в контексті вивчення світового досвіду. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник. Вип. 12. Том-2. 2016. С. 51-59.
2. Кульчицька Н. Є.Валютне регулювання та його місце в економічній політиці держави: моногр. / за ред. к.е.н., доц. Кульчицької Н.Є.- Чортків: ТНЕУ, 2017.- С. 56-65
3. Кульчицька Н.Є., Яковець Т. А. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 1.- С.21-28.
4. Кульчицька Н.Є., Гуменюк О. Г. Концепція управління ризиками при різному ступені розвитку фінансового ринку. Сталий розвиток економіки. № 2. 2017. С. 195-203.
5. Економічна сутність та класифікація ризиків в контексті сучасних наукових концепції: моногр. / за ред. к.е.н., доц. Кульчицької Н.Є.- Чортків: ТНЕУ, 2018. С. 173-181
6. Кульчицька Н.Є. Стратегія планування та процес розбудови муніципальної освіти в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки. № 15. Том2. 2019. С. 138-148.
7. Кульчицька Н.Є., Гевкалюк Н. М. Побудова концептуальної моделі збалансування між митним аудитом та спрощенням процедур міжнародної торгівлі: моногр. / за ред. к.е.н., доц. Кульчицької Н.Є. Чортків: ТНЕУ, 2019.- С. 154-176
8. Кульчицька Н.Є., Дерманська Л. В., Яковець Т. А. Оцінка ефективності фінансової діяльності ОТГ в умовах децентралізації. Світ фінансів. № 4(61) (2019). С.111-124
9. Кульчицька Н.Є., Гевкалюк Н. М. Податкове планування в системі фінансового управління : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2020. С.179-192

 

 

ПРО НАС ПИШУТЬ: